Photos

From left to right. Xintao Wu, Yue Wang, and Mindy Shi, Jan 2014

From left to right, Xintao Wu, Yue Wang and Mindy Shi, Jan 2014

Group Photo 1

From left to right. Leting Wu, Xiaowei Ying, Jun Zhu, and Kai Pan. May 2011.

Group Photo 2

From left to right. Dr. Yong Ye, Kai Pan, Dr. Xintao Wu, Xiaowei Ying, Dr. Songtao Guo, Leting Wu, and Ling Guo. Nov 2009.